Al BOP d’ahir dimarts 8 de febrer, es publica la convocatòria de referència, el
termini per demanar-la finalitza en data 28 de febrer. Cada Ajuntament
només pot presentar una sol·licitud, en especial dins dels següents
eixos d’actuació…

a) Creació de productes turístics entesos en la seva globalitat
(disseny, estructuració, programació per a la promoció,
comercialització…)
b) Disseny i estudi de circuits i rutes turístiques
c) Creació de pàgines web de contingut turístic a Internet, com també
els enllaços amb correu electrònic
d) Accions de promoció turística o de creació de productes que es
coordinin o desenvolupin entre diversos ajuntaments o patronats de
turisme
e) Mesures i accions per a la segmentació de la demanda
f) Edició digital dels diferents materials que tradicionalment s’han
editat en format paper per tal de fer-los accessibles des d’Internet
g) Mesures i accions per a l’especialització de l’oferta
h) Actuacions per a la introducció de mercats nous
i) Disseny i estudi d’accions per atenuar l’estacionalitat de les
destinacions o productes
j) Accions per a la promoció del turisme rural i d’interior

També són subvencionables però no preferents la presència a fires
turístiques i les activitats d’animació del municipi desenvolupades al
llarg de la temporada. No són subvencionables despeses de personal ni
inversions en béns i estructura (totxo).

Més informació a http://www.lleidatur.com/cat/tramits_gestions.html

Gràcies a la Biblioteca de Sort per la informació ;)

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *